ΠΕ 1: Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας. Δικτύωση μεταξύ εκπροσώπων ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Λειτουργία, διεύρυνση και δραστηριοποίηση του δικτύου προκειμένου να αποτελέσει ένα forum ανταλλαγής απόψεων, συζήτησης και παρουσίασης καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου βασίζεται στην διεθνώς αναγνωρισμένη ως καλή πρακτική, Μεθοδολογία των Learning Neworks. Τα μέλη του Δικτύου συμμετέχουν σε ένα προκαθορισμένο κύκλο 4 εργαστηρίων με τη συνδρομή σταθερών εμπειρογνωμόνων/ facilitators. Για την ενίσχυση της δυναμικής της δικτύωσης έχει προσδιοριστεί η υλοποίηση των εργαστηρίων με τη συμμετοχή ενός σταθερού πυρήνα μελών από διαφορετικές χώρες και οργανώσεις που διευρύνεται σε κάθε συνάντηση τουλάχιστον από άλλους 15 συμμετέχοντες, με βάση τη θεματική του εργαστηρίου και τη χώρα υλοποίησης του. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός «μίτου» μεταξύ των δραστηριοτήτων του Δικτύου που διασφαλίζει τη συνέχεια και την αποδοτικότητα του. Σε αυτό το πλαίσιο ανατροφοδότησης τοποθετείται και η επιλογή υλοποίησης, σχεδιασμού και εφαρμογής της βέλτιστης πρακτικής, όχι ως μεμονωμένης ενέργειας αλλά ως σταθερού σημείου ενημέρωσης και προβληματισμού όλων των δράσεων του Δικτύου παράλληλα με τις επιμέρους θεματικές του.

Η λειτουργία του Δικτύου περιλαμβάνει ένα συνδυασμό συναντήσεων και εργαστηρίων διαβούλευσης, ενώ υποστηρίζεται με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (social media).

ΠΕ 2: Οργάνωση Διακρατικών Θεματικών Εργαστηρίων (Workshops)

Υλοποίηση μιας Τεχνικής Συνάντησης κατά την έναρξη του έργου για την οριστικοποίηση του πλαισίου εφαρμογής της βέλτιστης πρακτικής και τριών Θεματικών Διακρατικών Εργαστηρίων.

Κάθε ένα από τα εργαστήρια πραγματεύεται μια επιμέρους θεματική και έχει ως βασικό άξονα την παρουσίαση και τον σχολιασμό παραδειγμάτων καλής πρακτικής από την Ελλάδα και άλλα κ/μ. Ζητήματα που αφορούν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, τη διαχείριση των πόρων για τη χρηματοδότηση των ενταξιακών πολιτικών, καθώς και η αξιολόγηση αυτών αποτελούν οριζόντιους άξονες κάθε εργαστηρίου.

ΠΕ 3: Υποστήριξη και λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διάδρασης

Δημιουργία και λειτουργία δίγλωσσης (ελληνικά, αγγλικά) Ηλεκτρονικής διαδραστικής Πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ των μελών του δικτύου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδραστικής επικοινωνίας-συμμετοχής μεταξύ των μελών του Δικτύου δίνει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους για θέματα ένταξης μεταναστών, ενώ παράλληλα αναμένεται να αποτελέσει και βασικό σημείο πληροφόρησης – ενημέρωσης για ειδικούς και για το ευρύ κοινό, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην ανάδειξη ελληνικών και ευρωπαϊκών καλών πρακτικών, στην ανάρτηση πληροφοριών σε ζητήματα ένταξης μεταναστών και την τεκμηρίωση τους. Παράλληλα διευκολύνει την συνεργασία των μελών του Δικτύου και το διαμοιρασμό περιεχομένου.

ΠΕ 4: Επιλογή και Υλοποίηση Βέλτιστης Πρακτικής μεταξύ των ΣΕΜ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Υλοποίηση βέλτιστης πρακτικής μεταξύ ορισμένων ή όλων των εμπλεκόμενων ΣΕΜ, σε συνεργασία με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις στους τομείς της αρμοδιότητάς τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βέλτιστη πρακτική υλοποιείται παράλληλα στους Δήμους Πατρέων, Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Παύλου Μελά με σημαντική παρουσία μεταναστευτικού πληθυσμού, συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε επίπεδο γειτονιάς που σχεδιάζει το ΣΕΜ της Αθήνας και επικεντρώνεται σε δράσεις που αφορούν το παιδί και τις νέες μητέρες.

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιείται σειρά τοπικών δράσεων (ενδεικτικά: συμβουλευτική σε οικογένειες, διαπολιτισμικά εργαστήρια σε παιδικούς σταθμούς & σχολεία, ενημερωτικές εκδηλώσεις, συναντήσεις εργασίας μεταξύ των συντελεστών διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης) που αποτελούν τον ένα από τους δύο θεματικούς άξονες ανάπτυξης της δικτύωσης.

ΠΕ 5: Εκπόνηση Συνθετικής Έκθεσης Συμπερασμάτων και Προτάσεων Πολιτικής

Καταγραφή και Σύνθεση των προβληματισμών, των πορισμάτων και των προτάσεων από τη λειτουργία του Δικτύου, δημιουργία και διάθεση υλικού για τη συνέχιση του διαλόγου και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Η Έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή υφιστάμενων πρακτικών, αλλά θέτει ζητήματα για περαιτέρω προβληματισμό, ενώ προβαίνει επίσης στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου που αφορά την ένταξη των π.τ.χ.

ΠΕ 6: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Έργου

Η εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και ερωτηματολογίων για την παρακολούθηση του έργου, τη λήψη διορθωτικών μέτρων κατά την υλοποίηση και την αποτίμηση της χρησιμότητας του.

Η παρακολούθηση συμπληρώνεται από την αξιολόγηση της δράσης. Διακρίνεται σε Εσωτερική, που διενεργείται από τους άμεσα εμπλεκόμενους και Εξωτερική, που διενεργείται από εξωτερικό αξιολογητή. Το εταιρικό σχήμα υλοποίησης του έργου χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης & αξιολόγησης έργων. Το Σύστημα αυτό αποσκοπεί αφ’ ενός στη διαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης και την αξιολόγηση της επίδοσης όλων των επιμέρους εμπλεκομένων σε αυτήν και, αφ’ ετέρου, στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της.

ΠΕ 7: Δράσεις Δημοσιότητας

Η ανάπτυξη του κατάλληλου πλέγματος δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας για την προβολή και προώθηση των εργασιών του Δικτύου καθώς και τη διάχυση των συμπερασμάτων από τη λειτουργία του.

Περιλαμβάνονται: Έκδοση εντύπου για την παρουσίαση του έργου, αξιοποίηση ιστοσελίδων των εταίρων καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάδρασης για την ανάρτηση πληροφοριών και υλικού τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, έκδοση Newsletters με στόχο την προβολή της εξέλιξης του έργου και αξιοποίηση των social media για την συνεχή ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου.

ΠΕ 8: Project Management (Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του Έργου)

Η αποτελεσματική οικονομική και διοικητική Διαχείριση του Έργου, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης, το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.

Περιλαμβάνει τον αποτελεσματικό συντονισμό της ομάδας Έργου, προκειμένου όλες οι απαιτούμενες διαχειριστικές ενέργειες των επιμέρους φάσεων να πραγματοποιούνται επιτυχώς στα ορισμένα χρονικά και οργανωτικά πλαίσια. Η διοικητική και οικονομική διαχείριση της Δράσης διατρέχει όλα τα στάδια υλοποίησης της (προετοιμασία, υλοποίηση, απολογισμός).