1. Συγκρότηση και λειτουργία των ΣΕΜ

■ Σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών

■ Σύσταση και Λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

2. Πολιτικές και Παρεμβάσεις των ΣΕΜ

■ Οδυγός καλών πρακτικών: Τα Τοπικά Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών των Ευρωπαϊκών χωρών

‘Ενταξη και συμμετοχή στα κοινά ανάγκες και δικαιώματα δεύτερης γενιάς

■ Ξενοφοβία και ο ρόλος των ΣΕΜ

■ Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

■ Πρόσβαση ΥΤΧ στις υπηρεσίες

■ Making a success of integrating immigrants in the labor market

■ Draft European modules on migrant integration

■ Multilevel governance and social cohesion: Bringing back conflict and citizenship practices

■ Local integration policies for migrants in Europe

■ Integration of migrants: Contribution of local and regional authorities

■ How immigrants experience integration in 15 European cities

■ Social cohesion in diverse communities

■ Series of publications “Trends in social cohesion”

3. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Παρεμβάσεων

■ Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

■ Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

■ Investing in our communities: Strategies for immigrant integration

■ Exceptional in Europe? Spain’s experience with immigration and integration

■ Toolkit: Working on integration at local level

4. Δικτύωση και Επικοινωνία

■ Τελική συνθετική έκθεση υλοποίησης Δράσης, 4.1/10, «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ»

Final report Action 4.1/10, “Networking at the Local Level Between European Union Member States”

■ Τελική έκθεση συμπερασμάτων Δράσης 4.1/11, Έργου 4.1Β/11, «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρόμοιων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο Ε.Ε. και εκπροσώπων οργανώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

■ Public policy exchange

■ Local partnership: A successful strategy for social cohesion?

■ The partnership toolkit: Tools for building and sustaining partnerships

5. Μετανάστες στην Ελλάδα και η αποτίμηση της πρώτης φάσης λειτουργίας των ΣΕΜ

■ Έκθεση καταγραφής κυρίων προβλημάτων και προτεινομένων λύσεων της λειτουργίας των ΣΕΜ

■ Έρευνα αποτίμησης της λειτουργίας τους και διάγνωση των αναγκών τους

■ Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, τεύχος 1

■ ENAR Shadow Report: Racism and related discriminatory practices in Greece

■ Ένταξη των μεταναστών: Αντιλήψεις, πολιτικές, πρακτικές

■ Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Μετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων

■ Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών

■ Representing the unrepresented? Operation and representativeness of Migrant Integration Councils in Greece

■ Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: Διστακτικός βηματισμός η ένα (ακόμα) μετέωρο άλμα;

■ Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ): Η ατελής λειτουργία ενός σημαντικού θεσμού για την αυτοδιοίκηση

■ Ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στη συνύπαρξη ετερόθρησκων πληθυσμών σε τοπικό επίπεδο: Το παράδειγμα του Ισλάμ στην Ελλάδα

■ Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, τεύχος 6

■ World migration report 2011