Το έργο 4.1.β/2012 «Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των ΣΕΜ και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» της Δράσης 4.1/2012 «Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας» εντάσσεται στην Προτεραιότητα 4 «Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη, μεταξύ Κρατών Μελών» του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Συγχρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους και υλοποιείται από Εταιρικό Σχήμα στο οποίο συμμετέχουν η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, η Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (ΑΔΕΠ Α.Ε.).

Κεντρικό στόχο του έργου αποτελεί η δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας μέσω του οποίου επιδιώκεται η ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών και εμπειριών. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει μέσω μιας σειράς αλληλο-ενισχυόμενων και αλληλο-συμπληρούμενων δράσεων: α) την προβολή του ρόλου που διαδραματίζουν τα ΣΕΜ, σε συνάρτηση με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάδειξη του ρόλου τους, β) την καταγραφή καινοτόμων πολιτικών στη διασύνδεση των ΣΕΜ με τα τοπικά συμβούλια μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γ) τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών των ανωτέρω φορέων για την αποτελεσματική ένταξη π.τ.χ, δ) την υλοποίηση βέλτιστης πρακτικής μεταξύ ορισμένων ή όλων των εμπλεκόμενων ΣΕΜ σε συνεργασία με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το εταιρικό σχήμα υλοποίησης του έργου αξιοποιεί και ενσωματώνει εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα έργα δικτύωσης και υποστήριξης των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάδειξη καλών πρακτικών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή τοπικών δράσεων.